fbpx

Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamine

Õppekorralduse alused ja kvaliteedi tagamine

1. Üldsätted

1.1. MTÜ Eesti Noored Talendid (reg. kood 80387680) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest seonduvatest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. MTÜ Eesti Noored Talendid on täiskasvanute koolitusasutus, mis korraldab täienduskoolitust turunduse valdkonnas.

1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates, tunni alusel renditavates ruumides. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4. Õppetöö toimub aastaringselt, koolituskalendri alusel ja koolituste ajad määratakse kokkuleppel kliendiga. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad nii individuaal- või grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Koolitaja ja õppurite nõusolekul või mõjuvatel põhjustel auditoorse õppe asendada osaliselt samas mahus e-õppega ja iseseisva tööga. Õppetöö toimub päeva- ja/või õhtuõppevormis. Vajadusel ka e-õppevormis.

1.6. Ajaajamiskeelteks ja õppekeeleks on eesti keel, vajadusel inglise keel.

1.7. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
1.7.1. õppekava nimetus;
1.7.2. õppekavarühm;
1.7.3. õpiväljundid;
1.7.4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.7.5. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
1.7.6. õppe sisu;
1.7.7. õppekeskkonna kirjeldus;
1.7.8. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.7.9. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
1.7.10. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. MTÜ Eesti Noored Talendid kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine

3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab kodulehel oleva vormi kaudu, e-posti teel (marika@prouaekspert.ee) või telefoni teel (58566702).
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot MTÜ Eesti Noored Talendid kontkaktisikult, kelle kontaktid on veebilehe igal koolitust tutvustaval sisulehel.

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine

3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Nädal aega enne iga koolituse algust saadab MTÜ Eesti Noored Talendid kontkaktisik registreerunud isikutele täpsema informatsiooni koolituse organisatoorse poole kohta, kus on kajastatud parkimiskord, koolituse toimumiskoha aadress, koolituse ajagraafik ja viited sissejuhatavatele õppematerjalidele.
3.2.4. MTÜ Eesti Noored Talendid on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on MTÜ Eesti Noored Talendid poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu 100% ulatuses vähemasti 3 päeva enne koolituse algust või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
5.2. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus ankeetküsimustiku.
5.3 Koolitusel osaleja arvestatakse koolituselt välja kui ta pole tasunud koolituse arvet.
5.4 Juhul, kui osaleja taotleb koolitusel osalemist läbi kolmanda osapoole, on koolitusasutusel õigus  koolitusele mitte lubada osalejat, kelle kohta pole laekunud koolitusele registreerumise kinnituskirja.

6. Koolituse eest tasumine

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust v a Töötukassa kliendid. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata meiepoolsetest meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.
6.3. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
6.4 Õppemaksu suuruse kehtestab kooli pidaja vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.
6.5. Õppekavas toodud koolituse õppemaksu piirid kehtestatakse igaks koolituseks eraldi. Koolituse jooksul õppemaksu ei tõsteta, sooduspakkumiste korras võib õppemaksu vähendada.

7. Koolitusest loobumine

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada MTÜ Eesti Noored Talendid kontaktisikut e-kirja teel (marika@prouaekspert.ee).
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust.
7.3. Koolitusest loobumise teatamisel 2-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust.
7.4. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 48 tundi enne koolituse toimumise algust, õppetasu ei tagastata.
7.5. Makstud õppetasu on võimalik üle kanda teisele koolitusele.

8. Koolituse katkestamine

8.1. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, komandeering vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

9. Õppija õigused ja kohustused

9.1. Õppijal on õigus:
9.1.1. valida oma võimetele ja huvidele vastav kursus;
9.1.2. nõuda kvaliteetset koolitust;
9.1.3. saada teavet MTÜ Eesti Noored Talendid õppekorralduse ja õppekava kohta;
9.1.4. nõuda õppemaksu tagastamist MTÜ Eesti Noored Talendid süül ära jäänud kursuste eest;
9.1.5. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata.
9.1.6. saada kursuse lõpus kursusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend.

9.2. Õppija on kohustatud:
9.2.1. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
9.2.2. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
9.2.3. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele.

10. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

10.1. Koolitajad tegutsevad aktiivselt õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist vähemalt 5-aastalist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

11. Vaidluste lahendamise kord

11.1. MTÜ Eesti Noored Talendid ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Shopping Cart
Scroll to Top